Zákazka zadávaná podľa §117

Názov zákazky: Asfaltová úprava spevnených plôch v obci Michalok
Názov zákazky: Požiarna zbrojnica Michalok