Zákazka zadávaná podľa §117Názov zákazky: „Rekonštrukcia mosta a spevnenie priľahlých plôch“.


Názov zákazky: „Nábytok“.


Názov zákazky: „Rekonštrukcia prístupovej komunikácie ku Kultúrnemu domu a k budove Obecného úradu“.
Názov zákazky: Asfaltová úprava spevnených plôch v obci Michalok
Názov zákazky: Požiarna zbrojnica Michalok