Zákazka zadávaná podľa §117Názov zákazky: „Oprava miestnych komunikácií v obci Michalok“.