Zákazky s nízkou hodnotou

Názov zákazky : Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Michalok

Názov zákazky : Prestavba strechy Kultúrneho domu a Obecného úradu s.č. 62

Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie prác zadávaná podľa §117

Rekonštrukcia fasády a zateplenie budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu