História obce

Z histórie obce.

Predpokladá sa, že sídlisko založil Šoltýs so svojimi usadlíkmi. Najstarší písomný doklad o dedine a kostole pochádza z roku 1332. V listine o deľbe majetku hradného panstva Čičva z r.1363 bola obec zapísaná v tvare ,,MYHALKFALUA,,. Názov obce odvodený od slova ,,MICHAL,, bol neskôr maďarizovaný ,,MIHALKÓ,, a ,,FELSOMIHALYI,,. Z histórie hodno spomenúť aj účasť miestnych obyvateľov na roľníckom povstaní. Vlastníkmi obce od roku 1363 boli Rozgoňovci majitelia panstva Čičva a neskôr ich dedičia. V 17.st. Šóšovci, Čákiovci a zemania, koncom 18.st. Kecerovci a v 19.st. Bujanovičovci. Tunajší obyvatelia sa v minulosti venovali hlavne poľnohospodárstvu. Na prelome 17.- 18. storočia obec patrila medzi stredne veľké dediny.

Pri osídľovaní slovenského územia nemeckým etnikom v roku 1899 bola obec osídlená formou zakúpenia majetkov obce roľníkmi z českého Tachova. Nemecké etnikum malo v obci aj školu, no po II. svetovej vojne došlo k ich vysťahovaniu. V roku 1940 mala obec v doterajšej histórii najviac - 784 obyvateľov. JRD 1.mája bolo založené v roku 1952, kde pracovala väčšina obyvateľov obce.

 

Kategória: