Príroda

Príroda

1.Rastlinstvo a živočíšstvo. Kataster obce sa vyznačuje vysokou lesnatosťou. Najväčšiu časť zaberajú zmiešané lesy a v okrajových častiach kroviny. Z listnatých drevín sú najviac zastúpené buky, hraby a brezy. Z ihličnanov hlavne borovica obyčajná, smrekovec opadavý, jedľa a smrek obyčajný. Bohatý je výskyt lesných plodov ako černice, maliny, trnky a lesné jahody. Okrem vegetácie typickej pre zmiešané lesy mierneho pásma rastu tu aj vzácne druhy. Z drevín je to drieň obyčajný a z chránených druhov rastlín je to najmä – črievičník papučkový, vstávač vojenský a vstávač purpurový, vemenník dvojlisty, prilbovka dlholistá a veternice. Vzhľadom na už spomínanú vysokú lesnatosť katastra obce má silné zastúpenie aj zoocenóza zmiešaného lesa a to hlavne jeleň obyčajný, srnec hôrny, diviak a líška obyčajná. V korunách stromov sídli napr. myšiak hôrny, jastrab, sojka obyčajná, sýkorka a drozd čierny . Z chránených druhov tu stretneme netopiera, sovu, kačku divú, bažanta obyčajného, alebo jarabicu poľnú. V posledných rokoch je zvýšený výskyt plazov a to hlavne užovky sivej, slepúcha či vretenice obyčajnej.

2.Geomorfológia a pôda. Zo severu do územia obce zasahuje Ondavská vrchovina a Beskydské predhorie Merníckou pahorkatinou. Z východnej a južnej časti vbieha Východoslovenská pahorkatina s časťami Toplianska niva a Vranovská pahorkatina. Podslánska pahorkatina spolu s Hanušovskou pahorkatinou lemujú západnú časť katastra obce. Pôdotvornými procesmi vznikli na území prevažne hnedé pôdy. Ich pôdna reakcia je kyslá, až veľmi kyslá. Značná horizontálna a vertikálna členitosť terénu a rozdielna svahovitosť pozemkov obmedzujú používanie veľkovýrobnej mechanizácie.

Obcou preteká potok Čičavka, ktorá pramení pod Bučkami, preteká cez obec Merník, obec Čičavu a vo Vranove nad Top. sa vlieva do rieky Topľa. Priberá niekoľko menších prítokov, z ktorých najväčší je pravostranný prítok Podlazný potok.

Územie obce patrí do mierne teplej klimatickej oblasti.

3.Obyvateľstvo.Prevažna časť obyvateľstva je sústredená v obci, no môžeme tu nájsť aj roztrúsene osídlenie v odľahlejších častiach katastra. Počet obyvateľov k 1.01.2015 – 304. Z toho: deti -28, mládež – 11, dospelí – 265.Priemerny vek: 42,55 rokov.

 

Kategória: